Proces o nieważność małżeństwa rozpoczyna się od skargi

Prawnik z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Piotr Stączek wypowiedział się dla Gazety Prawnej na temat tego jak wygląda proces o nieważność małżeństwa kanonicznego. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej do sądu biskupiego. Jeśli skarga zostanie przyjęta, następuje etap ustalenia formuły wątpliwości, czyli pytania o ważności małżeństwa”

czytaj cały artykuł:

Natalia Ryńska, Konkordatowy ślub nie oznacza ułatwień w razie rozpadu małżeństwa

Gazeta Prawna, 22 październik 2014

 

Małżeństwa mieszane – katolik może zawrzeć małżeństwo z protestantką

obraczkiProblematyka małżeństw mieszanych stanowi bardzo interesujący obszar prawa kanonicznego. Wynika to oczywiście z pewnej odmienności kulturowo – religijnej, oraz dążenia do właściwego poukładania relacji między małżonkami pomimo zachodzących właśnie różnic. Przywołany rodzaj małżeństw w kodeksie prawa kanonicznego regulują kan. 1124 i 1125, które stanowią:

Kan. 1124 – Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta, druga zaś należy do Kościoła lub Wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy jest zabronione.

Kan. 1125 – Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:

1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;

2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;

3° obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Należy jednak dodać, że przywołana w kan. 1125 zgoda ordynariusza miejsca nie jest konieczna do ważności takiego małżeństwa. Jeśli takie małżeństwo zostałoby zawarte bez zgody ordynariusza miejsca, w prawie kanonicznym będzie ono skutkowało sankcją niegodziwości, jednak będzie ważne. Sytuacja jest analogiczna przy małżeństwach katolików zawieranych z prawosławnymi.

W przypadku wątpliwości, co do ważności takiego małżeństwa postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego będzie przebiegało przed katolickim trybunałem, zgodnie z przepisami o właściwości miejsca.