Zakres usług pomocy prawnej Kancelarii w zakresie prawa kanonicznego

„Nieznajomość prawa szkodzi”

Niniejsza strona jest skierowana dla osób, chcących uzyskać profesjonalną pomoc prawną w zakresie postępowania o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego.

Proces o stwierdzanie nieważnośći małżeństwa kanonicznego mimo tego, że dotyczy rzeczywistości religijnej, jest realnym procesem sądowym, w którym strony chcąc dowieść swojej racji, muszą mieć wiedzę, jakie fakty w sprawie są najbardziej istotne, i jak należy je udowodnić.

W ramach pomocy prawnej możemy pomóc Państwu w następujących czynnościach:

– wstępne skonsultowanie sprawy czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, ustalenie najmocniejszych do udowodnienia tytułów – przyczyn nieważność, ustalenie właściwego sądu kościelnego

– sporządzenie pisma skargi ( pozwu ) na rzecz strony powodowej do sądu kościelnego zaskarżającej ważność małżeństwa, zawierającej obszerną argumentację na rzecz nieważności, oraz zgłaszającą od razu dowody mające poprzeć nieważność

– sporządzenie pisma odpowiedzi na skargę powodową na rzecz strony pozwanej mogącego zawierać poparcie skargi powodowej ( jeśli strona pozwana popiera nieważność małżeństwa ) lub zawierającą stanowisko przeciwne

– redagowanie pism wniosków zgłaszających przeprowadzanie dowodu w sprawie

– sporządzenie pisma po publikacji akt zawierającego podsumowanie wszystkich faktów i dowodów w sprawie jakie zostały przedstawione w procesie i świadczą na rzecz nieważności

– sporządzanie pisma zawierającego kontrargumenty na uwagi obrońcy węzła, który w każdym procesie o nieważność z urzędu przedstawia sędziom przed wyrokiem wszystkie dowody i fakty za ważnością małżeństwa

– udzielanie porad prawnych z zakresu prawa kanonicznego na każdym etapie procesu o nieważność małżeństwa

– udzielanie porad prawnych lub redagowanie pism z innych dziedzin prawa w związku z procesem o nieważność np.: spraw dotyczących polskiego prawa rodzinnego ( np. alimentów ) lub cywilnego ( np.: podziału majątku, spadku )

– kompleksowa reprezentacja klienta w charakterze adwokata lub pełnomocnika przed sądem kościelnym, podejmowanie czynności na rzecz klienta w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego, od początku do końca procesu o nieważność

– doradztwo prawne w zakresie zniesienia klauzuli zakazującej zwarcia małżeństwa kościelnego, zawartej w wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa

– sporządzanie apelacji do sądu kościelnego II instancji

– sporządzanie pisma w procedurze apelacyjnej o wyznaczanie przez Sygnaturę Apostolską sądu III instancji na terenie Polski

– skonsultowanie sprawy o nieważność, udzielanie porad prawnych w procesach o nieważność w języku angielskim; sporządzanie skargi powodowej oraz innych pism ma każdym etapie procesu do sądów kościelnych w których postępowanie przebiega w języku angielskim

– pomoc w zakresie uzyskania dyspens do zawarcia małżeństwa kościelnego z niekatolikiem

– pomoc w zakresie innych spraw dotyczących prawa kanonicznego, wyznaniowego

 

KONTAKT

Dominik Orzeł

Prawnik – kanonista

tel. + 48 792 991 106

e – mail bezpośrednio do prawnika:

dominik.orzel100@gmail.com

Pomocy prawnej w ramach Kancelarii udziela Dominik Orzeł. Prawnik kanonista. Ukończył prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obronił pracę magisterską dotyczącą nieważności małżeństwa kanonicznego spowodowanej wadami zgody małżeńskiej. Prawnik posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej w procesach o stwierdzanie nieważności małżeństwa kościelnego.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną

Oprócz pomocy z zakresu prawa kanonicznego Kancelaria Adwokat Piotr Stączek może zapewnić Państwu kompleksową pomoc prawną z zakresie każdej dziedziny prawa. Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie. Istniej od 2003 r. Tworzą ją doświadczani prawnicy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Więcej informacji http://staczek.com/