Zakres usług pomocy prawnej Kancelarii w zakresie prawa kanonicznego

W ramach pomocy prawnej możemy pomóc Państwu w następujących czynnościach:

– wstępne skonsultowanie sprawy czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

– sporządzenie pisma skargi ( pozwu ) na rzecz strony powodowej do sądu kościelnego

– pomoc prawna mająca na celu udowodnienie, że małżeństwo zostało ważnie zwarte i nadal obowiązuje

– sporządzenie pisma odpowiedzi na skargę powodową

– redagowanie pism wniosków zgłaszających przeprowadzanie dowodu w sprawie

– sporządzenie pisma po publikacji akt

– udzielanie porad prawnych lub redagowanie pism z innych dziedzin prawa w związku z procesem o nieważność np.: spraw dotyczących polskiego prawa rodzinnego ( np. alimentów ) lub cywilnego ( np.: podziału majątku, spadku )

– kompleksowa reprezentacja klienta w charakterze adwokata lub pełnomocnika przed sądem kościelnym, podejmowanie czynności na rzecz klienta w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego, od początku do końca procesu o nieważność

– doradztwo prawne w zakresie zniesienia klauzuli zakazującej zwarcia małżeństwa kościelnego, zawartej w wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa

– sporządzanie apelacji do sądu kościelnego II instancji

– sporządzanie pisma w procedurze apelacyjnej o wyznaczanie przez Sygnaturę Apostolską sądu III instancji na terenie Polski

– skonsultowanie sprawy o nieważność, udzielanie porad prawnych w procesach o nieważność w języku angielskim; sporządzanie skargi powodowej oraz innych pism ma każdym etapie procesu do sądów kościelnych w których postępowanie przebiega w języku angielskim

 

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną

Oprócz pomocy z zakresu prawa kanonicznego Kancelaria Adwokat Piotr Stączek może zapewnić Państwu kompleksową pomoc prawną z zakresie każdej dziedziny prawa. Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie. Istniej od 2003 r. Tworzą ją doświadczani prawnicy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Więcej informacji https://staczek.com/

Czy trzeba odpowiadać na skargę o nieważność małżeństwa kościelnego?

Proces o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego, niepoprawnie nazywany procesem o rozwód kościelny rozpoczyna się od złożenia przez stronę powodową skargi powodowej.

Zgodnie z kan. 1676 § 1 kodeksu prawa kanonicznego, przewodniczący sądu kościelnego, po wpływie skargi o nieważność małżeństwa kanonicznego do sądu, jeżeli uważa, że posiada ona jakieś podstawy, winien ją przyjąć, a następnie nakazać przesłanie jej do strony pozwanej, która będzie miała termin piętnastu dni na wyrażenie swojego stanowiska odnośnie do żądania strony powodowej.

Ten moment w procesie bardzo często dla stron, które są pozwane jest pewnym zaskoczeniem. Wynika to z tego, że strona pozwana nie była wcześniej informowana przez stronę powodową o tym, że dojdzie do tego typu postępowania. Poza tym procedura procesów kanoniczych jest czymś zupełnie innym niż procedura cywila. Wiedza na ten temat nie jest powszechna. W skardze powodowej mogą być zawarte stwierdzania, że strona powodowa zarzuca pozwanej np.: niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, lub symulację zgody małżeńskiej lub wykluczenie nierozerwalności małżeństwa. Oczywiście osoba, która nie jest biegła w prawie kanonicznym, może nie rozumieć zwrotów prawniczych, jakie są użyte w skardze lub je błędnie interpretować. Stąd naturalne jest, że strona pozwana będzie zadawać sobie pytanie, czy musi w ogóle na te pismo odpowiadać?

Odpowiedź jest taka – nie musi. Jednakże, jeśli proces o nieważność nie jest stronie pozwanej czymś obojętnym, to jak najbardziej powinna na skargę odpowiedzieć, i przedstawić sądowi kościelnemu swoje stanowisko w tej sprawie. Zlekceważenie procesu o nieważność może skutkować tym, że w procesie zapadnie wyrok, który dla strony pozwanej może być krzywdzący, niesprawiedliwy np.: orzeczenie będzie stanowić, że małżeństwo jest nieważne z przyczyn leżących tylko po stronie pozwanej, mimo że obiektywna prawda o małżeństwie może być zupełnie inna. Jeśli jednak strona pozwana nie podejmie żadnych działań, nie odpisze nic nic do sądu kościelnego, w aktach procesu nie znajdą się żadne fakty na jej obronę.

Odpowiedź na skargę do sądu biskupiego jest jedenym z najważniejszych momentów w procesie dla strony pozwanej. Jest to moment, w którym strona pozwana może nie tylko odnieść się do zarzutów drugiej strony, ale może też wskazać sądowi kościelnemu, że nieważność zachodzi po stronie przeciwnej, czyli tej, która wniosła skargę o nieważność. Strona pozwana również w piśmie odpowiadającym na skargę powinna wskazać fakty dowodzące jej interesu prawnego i stanowiska w sprawie. Niestety moment ten zostaje często przez strony pozwane zaniedbany. Wynika to z nieznajomości prawa kanonicznego. Nawet jeśli strona pozwana zdecyduje się odpowiedzieć na skargę samodzielnie, to brak wiedzy dotyczący dowodzenia nieważności w kanonicznych procesach małżeńskich, już na wstępie może pozbawić stronę pozwaną skutecznej i przemyślanej obrony, oraz sprawić, że strona pozwana będzie błędnie rozumiała znaczenie pewnych faktów i okoliczności, jakie wytypują w sprawie.