Pomoc prawna adwokata w uzyskaniu wyroku stwierdzającego, że małżeństwo zostało zawarte ważnie i nadal obowiązuje

Udział adwokata w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego naturalnie kojarzy się z pomocą prawną adwokata w celu uzyskania nieważności małżeństwa. Adwokat może jednak również brać udział w procesie działając na rzecz orzeczenia, że małżeństwo jest ważne i nadal obowiązuje. Adwokat ma do tego prawo, ponieważ zadaniem adwokata jest obrona praw stron, a nie obrona nieważności małżeństwa, chodź większość stron biorących udział w procesie rozumie obronę swoich praw, jako obronę nieważności małżeństwa. Adwokat może jednak również reprezentować stronę opowiadającą się za ważnością małżeństwa. Każda ze stron ma prawo do zajęcia stanowiska w procesie, czy uważa małżeństwo za ważne lub nie. Jeśli strona uzna, że małżeństwo było zwarte ważnie i nadal obowiązuję, udział adwokata w interesie takiej strony jest jak najbardziej zasadny. Tym bardziej, biorąc pod uwagę, że w dzisiejszych czasach ludzie zawierający małżeństwo nie mają w ogóle wiedzy, jakie prawo kanoniczne przewiduje obowiązki małżeńskie, co powoduje, że często dochodzi do rozpadu małżeństw z powodów bardzo błahych, lub z powodów problemów małżeńskich, które były jednak do przezwyciężenia.

Obroną ważności małżeństwa zajmuję się z urzędu obrońca węzła, który obligatoryjnie bierze udział w każdym procesie o nieważność. Jednak funkcję obrońcy węzła sprowadzają się w praktyce jedynie do formułowania pytań i przedstawienia pod koniec procesu uwag za ważnością. Udział adwokata w procesie w imieniu strony opowiadającej się za ważnością daje o wiele więcej. Po pierwsze adwokat dokonuje szczegółowej analizy stanu faktycznego sprawy, tym samym znajdując wszelkie fakty za ważnością. I następnie te fakty mogą być zwarte w piśmie do sądu kościelnego, w którym strona odpowiada na skargę, że opowiada się za ważnością. Adwokat ustala więc najpierw dokładnie stan faktyczny sprawy i tworzy całą strategię dowodową i koordynuje ją w procesie, wykonując na rzecz strony wszelkie czynności procesowe. Różnica więc między obrońcą węzła a adwokatem polega na tym, że adwokat oprócz tych czynności, które wykonuje obrońca węzła robi dla strony o wiele więcej, ponieważ obrońca bazuje wyłącznie na informacjach dostarczonych do sądu, adwokat zaś sam tworzy akta sprawy.

Warto też podkreślić, że prawo kanoniczne stwarza dziś duże możliwości stwierdzania nieważności małżeństwa, ponieważ kan. 1095 n. 3 stanowiący o nieważności małżeństwa z przyczyn natury psychicznej tak naprawdę stanowi katalog otwarty wszelkich możliwych przyczyn nieważności małżeństwa. W tej perspektywie udział profesjonalnego pełnomocnika w interesie strony dowodzącej, że małżeństwo jest ważne może być bardzo pomocny.

 

 

Zakres usług pomocy prawnej Kancelarii w zakresie prawa kanonicznego

W ramach pomocy prawnej możemy pomóc Państwu w następujących czynnościach:

– wstępne skonsultowanie sprawy czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego

– sporządzenie pisma skargi ( pozwu ) na rzecz strony powodowej do sądu kościelnego

– pomoc prawna mająca na celu udowodnienie, że małżeństwo zostało ważnie zwarte i nadal obowiązuje

– sporządzenie pisma odpowiedzi na skargę powodową

– redagowanie pism wniosków zgłaszających przeprowadzanie dowodu w sprawie

– sporządzenie pisma po publikacji akt

– udzielanie porad prawnych lub redagowanie pism z innych dziedzin prawa w związku z procesem o nieważność np.: spraw dotyczących polskiego prawa rodzinnego ( np. alimentów ) lub cywilnego ( np.: podziału majątku, spadku )

– kompleksowa reprezentacja klienta w charakterze adwokata lub pełnomocnika przed sądem kościelnym, podejmowanie czynności na rzecz klienta w procesie o nieważność małżeństwa kościelnego, od początku do końca procesu o nieważność

– doradztwo prawne w zakresie zniesienia klauzuli zakazującej zwarcia małżeństwa kościelnego, zawartej w wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa

– sporządzanie apelacji do sądu kościelnego II instancji

– sporządzanie pisma w procedurze apelacyjnej o wyznaczanie przez Sygnaturę Apostolską sądu III instancji na terenie Polski

– skonsultowanie sprawy o nieważność, udzielanie porad prawnych w procesach o nieważność w języku angielskim; sporządzanie skargi powodowej oraz innych pism ma każdym etapie procesu do sądów kościelnych w których postępowanie przebiega w języku angielskim

 

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną

Oprócz pomocy z zakresu prawa kanonicznego Kancelaria Adwokat Piotr Stączek może zapewnić Państwu kompleksową pomoc prawną z zakresie każdej dziedziny prawa. Kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie. Istniej od 2003 r. Tworzą ją doświadczani prawnicy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Celem Kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Więcej informacji https://staczek.com/

Czy trzeba odpowiadać na skargę o nieważność małżeństwa kościelnego?

Proces o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego, niepoprawnie nazywany procesem o rozwód kościelny rozpoczyna się od złożenia przez stronę powodową skargi powodowej.

Zgodnie z kan. 1676 § 1 kodeksu prawa kanonicznego, przewodniczący sądu kościelnego, po wpływie skargi o nieważność małżeństwa kanonicznego do sądu, jeżeli uważa, że posiada ona jakieś podstawy, winien ją przyjąć, a następnie nakazać przesłanie jej do strony pozwanej, która będzie miała termin piętnastu dni na wyrażenie swojego stanowiska odnośnie do żądania strony powodowej.

Ten moment w procesie bardzo często dla stron, które są pozwane jest pewnym zaskoczeniem. Wynika to z tego, że strona pozwana nie była wcześniej informowana przez stronę powodową o tym, że dojdzie do tego typu postępowania. Poza tym procedura procesów kanoniczych jest czymś zupełnie innym niż procedura cywila. Wiedza na ten temat nie jest powszechna. W skardze powodowej mogą być zawarte stwierdzania, że strona powodowa zarzuca pozwanej np.: niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, lub symulację zgody małżeńskiej lub wykluczenie nierozerwalności małżeństwa. Oczywiście osoba, która nie jest biegła w prawie kanonicznym, może nie rozumieć zwrotów prawniczych, jakie są użyte w skardze lub je błędnie interpretować. Stąd naturalne jest, że strona pozwana będzie zadawać sobie pytanie, czy musi w ogóle na te pismo odpowiadać?

Odpowiedź jest taka – nie musi. Jednakże, jeśli proces o nieważność nie jest stronie pozwanej czymś obojętnym, to jak najbardziej powinna na skargę odpowiedzieć, i przedstawić sądowi kościelnemu swoje stanowisko w tej sprawie. Zlekceważenie procesu o nieważność może skutkować tym, że w procesie zapadnie wyrok, który dla strony pozwanej może być krzywdzący, niesprawiedliwy np.: orzeczenie będzie stanowić, że małżeństwo jest nieważne z przyczyn leżących tylko po stronie pozwanej, mimo że obiektywna prawda o małżeństwie może być zupełnie inna. Jeśli jednak strona pozwana nie podejmie żadnych działań, nie odpisze nic nic do sądu kościelnego, w aktach procesu nie znajdą się żadne fakty na jej obronę.

Odpowiedź na skargę do sądu biskupiego jest jedenym z najważniejszych momentów w procesie dla strony pozwanej. Jest to moment, w którym strona pozwana może nie tylko odnieść się do zarzutów drugiej strony, ale może też wskazać sądowi kościelnemu, że nieważność zachodzi po stronie przeciwnej, czyli tej, która wniosła skargę o nieważność. Strona pozwana również w piśmie odpowiadającym na skargę powinna wskazać fakty dowodzące jej interesu prawnego i stanowiska w sprawie. Niestety moment ten zostaje często przez strony pozwane zaniedbany. Wynika to z nieznajomości prawa kanonicznego. Nawet jeśli strona pozwana zdecyduje się odpowiedzieć na skargę samodzielnie, to brak wiedzy dotyczący dowodzenia nieważności w kanonicznych procesach małżeńskich, już na wstępie może pozbawić stronę pozwaną skutecznej i przemyślanej obrony, oraz sprawić, że strona pozwana będzie błędnie rozumiała znaczenie pewnych faktów i okoliczności, jakie wytypują w sprawie.

Jak wygląda ustrój Państwa Miasta Watykan?

apelacjaIstnienie Państwa Miasta Watykan jest ściśle związane z Kościołem katolickim i jego centralnymi organami nazywanymi Stolicą Apostolską. Państwo Miasto Watykan i Stolica Apostolska są odrębnymi podmiotami prawa międzynarodowego, które łączu osoba Papieża. Kościół katolicki  jest przede wszystkim wspólnotą wyznaniową realizującą misję zbawczą. Państwo Miasto Watykan jest natomiast podmiotem prawnym spełniającym wymogi prawne państwa, które istnieje w celach instytucjonalnych, jako środek zabezpieczenia rzeczywistej i widzialnej niezależności Papieża w pełnieniu jego misji w świecie. W rzeczywistości jednak unia między Kościołem katolickim i Państwem Miastem Watykan jest tak silna, że oba podmioty są powszechnie uznawane za jeden.

Istnienie najmniejszego państwa na świecie, a jednocześnie zupełnie wyjątkowego w skali światowej, ponieważ jego obywatelami są przede wszystkim osoby duchowne, reguluje konstytucja z 26 listopada 2000 roku. Państwo Miasto Watykan jest monarchią, państwem wyznaniowym. Na jego czele stoi Papież – Najwyższy Kapłan, posiadający pełnie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W praktyce jednak w Jego imieniu władzę sprawują określone instytucje.

Władzę ustawodawczą nad Państwem Miastem Watykan sprawuje Komisja dla Państwa Miasta Watykan, złożona z Kardynała Przewodniczącego i innych kardynałów, mianowanych przez Papieża na pięć lat. Komisja korzystając z pomocy ekspertów przygotowuje projekty ustaw. Władza wykonawcza jest natomiast sprawowana przez Przewodniczącego Komisji, którego wspierają Sekretarz Generalny i Zastępca Sekretarza Generalnego. Kluczową instytucją w zakresie władzy wykonawczej w Państwie Mieście Watykan jest Gubernatorat Państwa Miasta, na którego czele stoi Przewodniczący Komisji. Gubernatorat jest instytucją przez którą dokonuje się faktyczny zarząd nad Państwem Miastem Watykan.

W zakres Gubernatoratu wchodzą instytucje administracyjne, sądowe lub śledcze, jaki i wiele słynnych instytucji w Watykanie takich jak Tajne Archiwum Watykańskie, L’Osservatore Romano, Radio Watykańskie, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. W zakres Gubernatoratu wchodzi też Żandarmeria, która jest służbą śledczą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i ochronę na terenie Watykanu.

Zarządzanie relacjami Państwa Miasta Watykan z innymi państwami należy do zadań Papieża, wykonującego te obowiązki za pomocą Sekretariatu Stanu, który jest dykasterią Kurii Rzymskiej, a nie instytucją Gubernatoratu Państwa Miasta Watykan.

Źródła:

www.vaticanstate.va

Jak powrócić do Kościoła katolickiego po dokonaniu apostazji?

apostazjaApostazja jest formalnym wystąpieniem z Kościoła. Jej skutkiem kanonicznym jest ekskomunika powodująca: niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz sprawowania sakramentaliów; zakaz ministerialnego udziału w obrzędach kultu; zakaz wykonywania posług, urzędów i zadań w Kościele; zakaz przynależności do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych; zakaz otrzymania pogrzebu katolickiego. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwości dokonania apostazji. Wiedza na ten temat staje się coraz bardziej powszechna. Mało jest natomiast informacji o możliwości powrotu do Kościoła po dokonaniu apostazji, dlatego też poniżej zostanie opisana procedura powrotu do Kościoła.

Podstawą prawną w Polsce procedury powrotu do Kościoła jest uchwała KEP z 7 października 2015 r., dotycząca wydania Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła. Zgodnie z p. 16 dekretu osoba chcąca powrócić do Kościoła musi zgłosić się do proboszcza i złożyć pisemną prośbę, która ma zawierać dane personalne, dane dotyczące daty i parafii chrztu, dane dotyczące daty i miejsca, którym zostało złożone oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, krótką informację na temat motywów i okoliczności wystąpienia z Kościoła oraz pragnienie powrotu do Kościoła.

Następnie proboszcz jeśli uzna, że osoba zwracająca się z prośbą powrotu do Kościoła jest już gotowa do powrotu do życia sakramentalnego zwraca się w jej imieniu do ordynariusza miejsca przebywania apostaty, którym najczęściej jest biskup diecezjalny. W przypadku wydania decyzji pozytywnej następuje uwolnienie z kary ekskomuniki i powrót do pełnej wspólnoty z Kościołem.

Podsumowując należy zauważyć, że obecna procedura powrotu do Kościoła nie jest skomplikowana. Sprowadza się właściwie do złożenia pisemnej prośby o pragnieniu powrotu u proboszcza.

Jaki jest właściwy sąd w sprawach o nieważność małżeństwa żołnierzy?

WojskoW Kościele katolickim żołnierze podlegają pod Ordynariat Polowy. Jest to zrównana prawnie z diecezją struktura Kościoła, na której czele stoi Biskup Polowy. Funkcjonowanie ordynariatów wojskowych zostało uregulowane przez konstytucję apostolską Spirituali Militum Curae.
Zgodnie z p. I.3 statutu, do Ordynariatu Polowego należą katolicy:

  1. żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi;
  2. żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
  3. pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
  4. uczniowie szkół wojskowych;
  5. zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
  6. członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.

Wymienione wyżej osoby stanu świeckiego również mogą napotkać tak duże problemy natury małżeńskiej, że będą chciały przeprowadzić proces o nieważność małżeństwa. Sądem właściwym dla osób wymienionych powyżej, zgodnie z p. 17 statutu Ordynariatu Polowego w Polsce jest Trybunał Metropolitalny w Warszawie, zaś sądem apelacyjnym Trybunał Metropolitalny w Gnieźnie. Dlatego też skargę powodową zaskarżającą nieważne małżeństwo trzeba będzie skierować do Sądu Metropolitalnego w Warszawie.

Proces o nieważność małżeństwa rozpoczyna się od skargi

Prawnik z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Piotr Stączek wypowiedział się dla Gazety Prawnej na temat tego jak wygląda proces o nieważność małżeństwa kanonicznego. „Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego rozpoczyna się od wniesienia skargi powodowej do sądu biskupiego. Jeśli skarga zostanie przyjęta, następuje etap ustalenia formuły wątpliwości, czyli pytania o ważności małżeństwa”

czytaj cały artykuł:

Natalia Ryńska, Konkordatowy ślub nie oznacza ułatwień w razie rozpadu małżeństwa

Gazeta Prawna, 22 październik 2014